COMANDES, PAGAMENT I ENTREGA.

Les comandes es realitzen mitjançant el portal web laflaca.cat mitjançant transferències bancàries i pagament contrareembors.

Quan l’usuari faci clic a “Pagar”, vol dir que accepta plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals d’Ús. Les dades registrades per LA FLACA TANIA CASALS constitueixen la prova de les transaccions fetes entre laflaca.cat i els usuaris.

Quan l’usuari enviï una comanda, li enviarem un correu electrònic a manera de justificant de recepció de la seva comanda (“Confirmació de la Comanda”).

DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament es calculen en funció de les característiques dels productes de cada comanda. Així mateix, en el preu dels nostres productes ja estan inclosos tots els impostos.

POLÍTICA DE PREUS

LA FLACA TANIA CASALS es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base dels preus en vigor en el moment de registre de les comandes.

INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

LA FLACA TANIA CASALS se reserva el derecho a rechazar un pedido de cualquier usuario con el cual tenga un litigio  y a cancelar cualquier pedido cuando lo considere oportuno, cuando se den las siguientes situaciones: el producto no se encuentra disponible; los datos de facturación proporcionados por el usuario no son correctos o no pueden verificarse; nuestros sistemas de seguridad señalan su pedido como no habitual o susceptible de constituir fraude; si el pago mediante transferencia bancaria no se recibe en un plazo de cinco días hábiles a partir de la Confirmación del Pedido; no podemos realizar la entrega en la dirección que indica; debido a circunstancias o casos que quedan fuera de nuestro control.

POLÍTICA D’ENTREGAS

LA FLACA TANIA CASALS farà tot el possible per lliurar dins del termini i de la manera especificada durant el procés de compra. El termini de lliurament serà l’estipulat durant el procés de compra. Els productes seran lliurats en el lloc que l’usuari hagi escollit, havent d’especificar el domicili on vol que se li lliuri la comanda, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Els lliuraments només es realitzen a Espanya: Península i Balears (per tant, no es realitzaran lliuraments ni a Ceuta, ni a Melilla, ni a les Illes Canàries).

Es considera que el lliurament s’ha realitzat amb èxit quan la comanda s’ha posat a disposició del client per part del transportista en el lloc indicat per l’usuari en el moment de la contractació.

POLÍTICA DE RECLAMACIONS

Les reclamacions han d’anar dirigides a la FLACA TANIA CASALS per correu electrònic a taniacorominas@gmail.com. En cas que l’usuari rebi el paquet trencat, mullat o cregui que el seu contingut pugui estar danyat, ho ha de fer constar a l’albarà del transportista en el moment del lliurament, així com també ho ha de comunicar per correu electrònic a taniacorominas @ gmail .com en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del paquet.

En cas de no disposar del producte després d’haver realitzat la comanda, LA FLACA TANIA CASALS informarà a l’usuari mitjançant un correu electrònic o per telèfon, i se li donarà l’opció de cancel·lar la totalitat de la comanda o bé de modificar-lo, incloent el reemborsament del corresponent import econòmic.

FACTURACIÓ

L’Usuari pot demanar factura de la seva comanda a la pestanya “Vul Factura”, que apareix en el moment de realitzar la compra. Un cop sol·licitada, l’Usuario la rebrà al seu correo electrònic.

 

ENTREGA DE LA COMANDA

Quan la FLACA TANIA CASALS faci el lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per l’usuari d’acord amb el que estipula Condicions Generals d’Ús, i aquest no es trobés en aquest lloc durant l’horari prèviament concertat, estarem davant d’una situació de “Absència de l’usuari”. Davant d’aquesta situació, LA FLACA TANIA CASALS es reserva la facultat de reintegrar, de forma unilateral, l’import de la comanda l’usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la comanda per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

En canvi, en el cas que la FLACA TANIA CASALS no realitzi el lliurament en el termini i lloc prèviament acordat, l’usuari podrà, unilateralment, rebutjar la comanda i serà LA FLACA TANIA CASALS qui haurà de reintegrar l’import de la comanda. Per iniciar el procés de devolució, l’usuari s’ha de posar en contacte amb nosaltres a través de taniacorominas@gmail.com

.

DEVOLUCIÓ

Si l’usuari no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 7 dies naturals per a tornar-lo, a partir de la data de recepció.

Quan el motiu de la devolució sigui per culpa de LA FLACA TANIA CASALS (perquè el producte està defectuós, perquè no és el que l’usuari havia demanat …), LA FLACA TANIA CASALS es farà càrrec de les despeses d’enviament. No obstant això, quan els productes que s’han lliurat són els correctes, l’usuari disposa del dret de devolució de 7 dies per tornar-lo.

Només s’acceptaran per part de LA FLACA TANIA CASALS, les devolucions que compleixin amb els següents requisits:

  1. El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original
  2. L’enviament s’ha de realitzar garantint que la devolució es realitzi en perfecte estat
  3. S’ha d’incloure còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on s’han de marcar els productes retornats i el motiu de la devolució. Els productes a retornar han d’estar, en tot cas, sense usar, excepte del que disposa l’article 79 del Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

L’anterior no és aplicable als supòsits determinats en l’article 103 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. L’usuari pot informar del seu dret de desistiment a través d’taniacorominas@gmail.com

Per fer ús del dret de desistiment, l’usuari haurà d’enviar els béns directament a: L’FLACA TANIA CASALS – Can Rusquer, s / núm. De 17181 Aiguaviva (Girona)

GARANTIA

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, LA FLACA TANIA CASALS està obligat a lliurar a l’usuari els productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat.