POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’especifiquen les següents dades: aquest lloc web correspon a la FLACA TANIA CASALS, amb domicili social a Can Rusquer, s / núm. De 17181 Aiguaviva (Girona), DNI 41548729B inscrit en el OEPM. Correu electrònic de contacte: taniacorominas@gmail.com.

INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS: ACCÉS I UTILIZACIÓ DE LA WEB.

Per la navegació per laflaca.cat o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, vostè adquireix la condició d’Usuari.

Les fotografies, representacions gràfiques i vídeos relatius als productes, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe contingut a la FLACA TANIA CASALS tenen per objecte aportar la major informació possible, però, tot i això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, per tant, no tenen caràcter exhaustiu.

L’Usuari haurà de registrar-se com a tal, omplint el formulari que permetrà que l’Usuari realitzi amb la FLACA TANIA CASALS la compra d’aquells productes amb els que estigui interessat. El registre com a usuari és gratuït. Si el sol·licitant no accepta les bases legals, no podrà continuar amb el registre. Així mateix, quan l’usuari vulgui donar de baixa el seu registre, ho podrà fer dirigint-se a: taniacorominas@gmail.com.

L’usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d’usuari per accedir als serveis. L’Usuari respondrà de les despeses i els danys i perjudicis produïts per la utilització dels serveis per tercers que utilitzin la contrasenya i nom d’usuari amb motiu d’una utilització no diligent o la pèrdua de les mateixes per l’usuari. En cas de perdre la contrasenya i el nom d’usuari, heu de contactar amb la FLACA TANIA CASALS.

S’entén que amb l’accés o la utilització d’aquest portal de LA FLACA TANIA CASALS s’accepten les condicions generals d’ús aquí reflectides.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes Condicions Generals d’Ús, així com haver llegit i entès el contingut. De la mateixa manera, l’Usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de LA FLACA TANIA CASALS té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga a utilitzar, apropiadament, els continguts i serveis que LA FLACA TANIA CASALS ofereix al seu portal, així com també es compromet a: no perpetrar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; causar danys en els sistemes físics i lògics de LA FLACA TANIA CASALS, dels seus proveïdors o de terceres persones; inserir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema que sigui susceptible d’ocasionar les lesions esmentades anteriorment.

PROTECCIÓ DE DADES

LA FLACA TANIA CASALS compleix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica; i tota la resta de normativa vigent en tot moment ja que vetlla per garantir un adequat ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per aquest motiu, la FLACA TANIA CASALS fa saber a l’usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni, s’incorporaran al corresponent fitxer titularitat i responsabilitat de LA FLACA TANIA CASALS. Aquesta informació serà tractada i guardada amb la confidencialitat deguda i, en efecte, LA FLACA TANIA CASALS farà servir totes les mesures de seguretat informàtica que estableix la normativa aplicable per evitar la pèrdua, l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat. L’FLACA TANIA CASALS fer saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, i també donarà a conèixer a l’usuari la possibilitat que té d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Així mateix, LA FLACA TANIA CASALS. informa que compleix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials, en tot moment.

LA FLACA TANIA CASALS en cap cas vendrà ni cedirà la informació personal dels seus usuaris a tercers amb objectius publicitaris sense el consentiment explícit de l’usuari. Tot i així, sí es reserva el dret de poder utilitzar informació dels usuaris per perfeccionar els continguts i serveis que ofereix.

LA FLACA TANIA CASALS només revelarà informació personal dels usuaris, quan aquesta sigui requerida per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com també per altres autoritats competents a condició que tinguin una citació, una ordre judicial o un procediment legal similar, o quan la FLACA TANIA CASALS crea, d’acord amb la bona fe, que la comunicació d’aquesta informació és absolutament necessària. També podrà revelar informació personal als tercers que l’usuari demani explícitament, o a altres entitats comercials, en cas de fusió o absorció.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LA FLACA TANIA CASALS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Per tant, qualsevol atac a laflaca.cat es considerarà un cas fortuït o de força major i, així, LA FLACA TANIA CASALS quedarà lliure de tota responsabilitat que es derivi d’aquests fets.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES COMERCIALS

El fet que l’Usuari hagi acceptat els Termes i Condicions, i la Política de privacitat suposa que ha donat el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials. Així mateix, suposa la seva autorització expressa a favor de LA FLACA TANIA CASALS per a l’enviament d’informació comercial al seu domicili i al seu telèfon. En aquest sentit, l’Usuari accepta la recepció dels mateixos. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari, enviant un correu electrònic a taniacorominas@gmail.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets d’explotació. Tots els continguts que es mostren en laflaca.cat estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de LA FLACA TANIA CASALS o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió a la FLACA TANIA CASALS. Així i tot, aquells professionals que faciliten imatges a la FLACA TANIA CASALS per la seva inclusió al lloc web manifesten que aquestes imatges són de la seva propietat o bé que tenen la deguda autorització del titular de les mateixes per a la seva inclusió a shop.rocambolesc.com.

Per tant, queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió o posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguts en shop.rocambolesc.com pot suposar la violació de la legislació sobre la propietat intel·lectual o industrial.

MENORS D’EDAT

Els nostres serveis van dirigits a persones majors d’edat. Els menors de 18 anys no podran proporcionar les seves dades personals.

L’FLACA TANIA CASALS es reserva el dret de portar a terme, sense previ avís, les modificacions que consideri pertinents al seu portal, podent substituir, eliminar o incorporar tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual presentar-los o localitzats al web.

Si a laflaca.cat es posessin enllaços o hipervincles que et condueixen a altres llocs d’Internet, LA FLACA TANIA CASALS no practicarà cap tipus de control sobre aquests llocs o continguts. En cap cas, doncs, la FLACA TANIA CASALS es farà càrrec d’alguna responsabilitat pels continguts disposats a un enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni respondre de la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació inclosa en algun d’aquests hipervincles o enllaços d’Internet. Tot i així, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Des de LA FLACA TANIA CASALS s’anima als usuaris a llegir les polítiques de privacitat de les web, els enllaços de les quals figurin en laflaca.cat, ja que la política de privacitat pot ser diferent de la nostra.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

LA FLACA TANIA CASALS podrà rectificar en qualsevol moment les condicions d’ús aquí determinades, sense notificació prèvia. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Per aquest motiu, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar shop.rocambolesc.com, ja que aquest pot patir modificacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE. La relació entre LA FLACA TANIA CASALS i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent.